ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 019/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (เพิ่มเติม)