ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 021/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการกระจายอำนาจ ภูมิภาคใต้