ประกาศมอบหมายและมอบอำนาจให้ประธานภูมิภาคและประธานกลุ่ม