สภาผู้ชมฯ ร่วมเวทีกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ

สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้ร่วมจัดเวทีกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ ในวันที่ 29 ก.ย. 62


          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเวทีกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ ณ ห้องโถงด้านข้างห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีการเสวนาวิชาการ “พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” โดย

 1. นายตวง อันทะไชย
  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
 2. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. นายพิภพ พานิชภักดิ์
  รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 4. นายนิมิตร์ เทียนอุดม
  ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และอดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 5. ดร.สมนึก จงมีวศิน
  นักวิชาการภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 6. นายประยงค์ ดอกลำใย
  ประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
 7. นายเกรียงไกร ชีช่วง
  กรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงและชาวเล

          ดำเนินรายการโดยนายธันชนน งามเหลือ ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอสและได้มีการอภิปรายแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมสถานการณ์และจัดทำร่างข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ จากเครือข่ายองค์กรที่หลากหลายทั่วทุกภูมิภาค เพื่อนำข้อเสนอส่งต่อไทยพีบีเอสต่อไป