สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563

วันเสาร์ที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้มีการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้มีการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้ามีการเสวนา ในหัวข้อ "มองอนาคตประเทศไทยจากสถานการณ์ COVID – 19 : นโยบายรัฐกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม การเมืองประเทศไทย" ได้รับเกียรติจากวิทยากรเข้าร่วมเสวนา "โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของประเทศกับงบประมาณ 1 ล้านล้านบาท" โดย ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง"สิทธิประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง ก่อนและหลัง COVID – 19" ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"ความเป็นไปได้ของสังคมรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าในประเทศไทย...ถึงเวลาหรือยัง?" รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สำหรับการเสวนาในเวลา 11.00-12.00 น. ในหัวข้อ "บทบาทสื่อสาธารณะต่อสถานการณ์ COVID –19" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย และ รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการส.ส.ท. ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและประชุมสามัญสภาฯผู้ชมฯ ในเรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 และ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 ต่อไปด้วย