สภาผู้ชมฯ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 11 - 12 สิงหาคม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2563


เมื่อวันที่ 11 - 12 สิงหาคม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไมดาส 1 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยนางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดงาน โดยการจัดงานนี้ เพื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนการรับฟังและสรุปความคิดเห็นการรับมือและการจัดการ การแสดงความคิดเห็นแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าผ่านสื่อออนไลน์ การมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ การดำเนินการของสื่อสาธารณะในเวทีสากล และบริบทที่เหมาะสมต่อสังคมไทย

และมีกิจกรรม “Power-UP Teams Activity” ช่วงที่ 1

การบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “บทบาทการดำเนินการของสื่อสาธารณะในเวทีสากล และบริบทที่เหมาะสมต่อสังคมไทย” โดย นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รอง ผอ.ส.ส.ท. ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ

การบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “Social Listening : กลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์” โดย นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผอ.สำนักสื่อใหม่

และกิจกรรม“Power-UP Teams Activity” ช่วงที่ 2

M026307

ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ในช่วงเช้าได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งตามกิจกรรม จำนวน 2 ห้อง ห้องแรกวิทยากร อ.สรวิช บัวศรี และคณะ ในหัวข้อ Workshop เทคนิคการรับมือและการจัดการ การแสดงความคิดเห็น Comment แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องโซเซียลมีเดีย ช่องทางการสื่อสาร ที่นำโซเซียลมีเดียมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การรับมือกับการร้องเรียนคอมเมนต์ 6 ขั้นตอน คือ

  1. อ่านข้อความอย่างถี่ถ้วน
  2. แคปเจอร์หน้าจอของการร้องเรียน หรือบันทึกข้อความนั้นไว้เสมอ
  3. อย่าลบเด็ดขาด
  4. อย่าช้า
  5. ร่างคำตอบให้ดี
  6. ตอบกลับอย่างเหมาะสม

M026309

M026310

 M026311

ห้องสอง ดร.วุฒิชัย ผาสุกกานนท์ และคณะ ในหัวข้อ Workshop การพัฒนาเทคนิคกระบวนการรับฟังและสรุปความคิดเห็น เรื่องเกี่ยวกับ 3 ชุดทักษะ

  1. หัวใจการสื่อสาร สื่อสารอย่างไรเข้าใจตรงกัน เริ่มต้นที่การฟัง
  2. การฟังเชิงลึก 5 ระดับการฟัง การฟังแบบเข้าอกเข้าใจ เทคนิคการใส่ใจฟัง
  3. เครื่องมือการรับฟังความคิดเห็น Mandala Arts, World Class Cafe, Gallery Walk, Delphi

M026312

M026313


สำหรับช่วงบ่าย ถอดบทเรียนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็น Online, On Ground โดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

M026314