สภาผู้ชมฯ จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

สภาผู้ชมฯ จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี


วันที่  26-27 ธันวาคม 2563  สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  ได้มีการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมฯและผู้ฟังรายการ และถอบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไชด์ จังหวัดนนทบุรี โดยการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยที่ปรึกษาด้านวิชาการสภาฯ

Me631202

Me631206

Me631203_1

Me631204

Me631205

และเข้าสู่กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ากิจกรรมถอดบทเรียน "Open-Mindedness : เปิดรับ เรียนรู้ สู่การพัฒนา"

Me631207

Me631208

Me631209

Me631210

Me631211

Me631212

"ถอดบทเรียนกิจกรรมและการทำงานสภาฯ ในรอบปี 2563" โดย วิทยากร ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์ และทีมงาน

  1. เรื่องความสำเร็จ
  2. เรื่องอุปสรรค(ภายนอก)
  3. เรื่องจุดอ่อน (ภายใน)
  4. เรื่องโอกาส

Me631213

Me631214

Me631215

Me631216