ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6

มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เห็นควรแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คน


ดาวน์โหลดไฟล์