สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้ ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS


สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เชิญชวนรับชมเวทีเสวนาออนไลน์ ร่วมเรียนรู้มุมมองของนักวิชาการต่อทิศทางสื่อสาธารณะ ในหัวข้อ “15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting Live streaming ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีบทบาททางสังคมในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ได้แก่ ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระ

ตลอดจนเรียนรู้นโยบายของสื่อสาธารณะ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสื่อสาธารณะจาก รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในหัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และนักสื่อสารภูมิภาค ตลอดจนเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลนำเข้าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ต่อสาธารณะอีกด้วย

กำหนดการ

เวลา 09.00 - 09.20 น.

 • เช็คอินผู้เข้าร่วมเสวนา โดย นายชนะการณ์ สืบศรี สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS และคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ

เวลา 09.20 - 09.30 น.

 • กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์โดย นายณัฐวุฒิ อุปปะ รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS และประธานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ

เวลา 09.30. - 10.00 น.

 • บรรยาย “สื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย Thai PBS

เวลา 10.00 - 12.20 น.

 • เสวนา “15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” ดำเนินรายการโดย นายสุวัฒน์ คงแป้น สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS
  • ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระ

เวลา 12.20 – 12.30 น.

 • สรุปและปิดเวทีโดย นายณัฐวุฒิ อุปปะ รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS และประธานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ

ผู้ที่สนใจรับชมเวทีเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting Live streaming ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS