สภาผู้ชมฯ จัด กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2564

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมรับชม Facebook live กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 "สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ" 19 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น.


สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมรับชม Facebook live กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 "สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ" ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

ติดตามรับฟังเสวนา "สื่อเพื่อสาธารณะ ในปีที่ 15: มุมมองจากคน GEN ใหม่"

ผู้ร่วมเสวนา

  • คุณภณัฐยาธ์ กิติมา สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกลุ่มประเด็นสื่อสาธารณะ
  • คุณมุตตากีน ยานยา สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้
  • คุณจารุเดช แสนสุข สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินวงเสวนาโดย คุณธิดารัตน์ อนันตรกิตติ

ผู้ที่สนใจรับฟังเสวนาออนไลน์ทาง Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS, Thai PBS และ ALTV

sapa6402_1