ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนผู้ที่ลาออกไป

มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 เห็นสมควรแต่งตั้งนายอุดม อินทร์จันทร์ และนายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย เป็นสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 แทนผู้ลาออกไป


ดาวน์โหลดไฟล์