สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ระดมความเห็น เน้น "มุ่งกระจายอำนาจและความเป็นอิสระ" ปี 65

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ ในหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2565" เพื่อทบทวนกลไกลการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมฯ ทางวิชาการและการเชื่อมโยงเนื้อหา


เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2565" เพื่อทบทวนกลไกลการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทางวิชาการและการเชื่อมโยงเนื้อหา พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสและสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

M6506

โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยรัตน์ แสงอรุณ และ นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง กรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ เข้าร่วมประชุมกับ นายชำนัญ ศิริรักษ์ ประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และตัวแทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกทม. และปริมณฑล นายเกรียงศักดิ์ ยุทโธ ประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคเหนือ นางวริศราลี แก้วปลั่ง ประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคอีสาน นายสุวัฒน์ คงแป้น ประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้ ณ ห้องประชุมซินนาม่อน ชั้น 2 โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

M6504

ด้าน นายชำนัญ ศิริรักษ์ ประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส กล่าวว่า "สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มีการวางแผนในช่วงปลายปี 2564 ว่าจะนำสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้าสู่ระบบการกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ โดยไตรมาสแรกจะเป็นการวางระบบและทดสอบให้แต่ละภูมิภาคมีโมเดลในการขับเคลื่อนกิจการงานส่งเสริมสื่อสาธารณะในภารกิจของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอย่างเป็นอิสระ พร้อมสังเคราะห์และออกแบบการทำงานในไตรมาสที่ 2 และ 3 ร่วมกันต่อไป"

M6502

นอกจากนี้ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและรายการไทยพีบีเอส ที่สร้างการมีส่วนร่วมร่วมกัน โดยมีเครื่องมือในการพัฒนา เช่น การสร้างสื่อในลักษณะของ Young Content Creator ใหม่ ๆ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้สื่อสาร หรือใช้พื้นที่ไทยพีบีเอสในการสื่อสารให้มากขึ้น รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายของไทยพีบีเอส เพื่อเป็นเครื่องมือส่งต่อให้กับภูมิภาคนำไปใช้ในการดำเนินงานด้วย

ในปี 2565 ยังมีการขยายฐานภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการขยายฐานภาคีเครือข่าย ซึ่งเดิมทีเป็นการขยายในเชิงพื้นที่ เชิงสถานการณ์ แต่ในปี 2565 นี้จะเป็นการขยายฐานในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มากขึ้น

M6503

ในประเด็นการกระจายอำนาจที่ไทยพีบีเอสกำลังขับเคลื่อนประเด็นอยู่ในขณะนี้ ระบบสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่มีเอกภาพ และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการ วิธีการทำงาน และด้านโครงสร้างการกระจายอำนาจที่นำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วม จะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไทยพีบีเอสได้มากขึ้น สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีความหลากหลายในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของไทยพีบีเอสของประชาชนได้มากขึ้น