ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา (ประเภทสัญญาจ้าง)

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง ตะวันตก ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา


ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง ได้มีประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวาคม 2565 เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง ตะวันตก ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ทางสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลางได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก ประเภทสัญญาจ้าง ดังนี้

  • นางสาวปวีณา รักวารินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งโปรดแจ้งยืนยันเพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายพัฒนาภาคีภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 02-790-2415 หรือ 081-869-7171 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์