เริ่มกระบวนการสรรหา! เตรียมประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 4 - 18 เม.ย. นี้

ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาระดับภูมิภาค เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. และประกาศระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2567 ก่อนเตรียมประกาศรับสมัคร วันที่ 4 - 18 เม.ย. นี้


นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสรรหากลาง เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาระดับภูมิภาค เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส.ส.ท. ลงประกาศวันที่ 29 มี.ค. 67 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาระดับภูมิภาค 10 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 คน เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผูู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน 50 คน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและดำเนินการของสภาผูู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2567 และประกาศคณะกรรมการสรรหากลาง เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ต่อไป

สำหรับการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เนื่องด้วยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในเดือนมี.ค. 2567 จึงต้องมีการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเพื่อทดแทน จำนวนไม่เกิน 50 คน โดยมาจากตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายและสมดุล เพื่อทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 18 เม.ย. 67


ผู้สนใจสามารถ ยื่นใบสมัครได้ใน 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นด้วยตนเอง 2.ส่งทางอีเมล์ และ3.ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 เม.ย. 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/SapaSelection หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โทรศัพท์ : 0-2790-2418 , 0-2790-2419 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 18.00 น. Email sapa@thaipbs.or.th