แต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มติคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 จำนวน 49 คน