ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจำไตรมาสและประจำปี และรายงานการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ. 2563