ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 015/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (แทนผู้ที่ลาออก)