ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 001/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานและเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ