ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
งานปฐมนิเทศและประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ทางสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ และวันที่ 24 มกราคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมฯได้มาเข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559 เพื่อลงคะแนนเสียงสรรหาประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลือกคณะทำงานต่าง ๆ ชุดใหม่ (1 ก.พ. 59)
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ( เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มติคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ ในประเด็นสภาอุตสาหกรรม (15 ม.ค. 59)
สมาชิกสภาผู้ชมฯ ยื่นหนังสือให้กำลังใจการทำงานของไทยพีบีเอส
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ยื่นหนังสือสนับสนุนไทยพีบีเอสในการทำหน้าที่ นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (17 ธ.ค. 58)
แต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มติคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 จำนวน 49 คน (3 ธ.ค. 58)
บทบาทหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นกลไกที่สำคัญในการเชื่อมโยง ส.ส.ท. กับ ภาคประชาชน โดยทำหน้าที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง เพื่อให้การผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพสอดคล้องประโยชน์สาธารณะและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย (8 ต.ค. 58)
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558 เปิดพื้นที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการรับฟัง รวบรวมข้อมูล ที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมฯ และจัดกระบวนการ กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในวงกว้าง (8 ต.ค. 58)
ไทยพีบีเอสจัดปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3
กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และผู้บริหารไทยพีบีเอสร่วมต้อนรับ โดยนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการนี้ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการพัฒนาสื่อสาธารณะ” (8 ต.ค. 58)
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558
(8 ต.ค. 58)
ประธานและสมาชิกสภาผู้ชมฯ ร่วมงานครบรอบ 7 ปี ไทยพีบีเอส
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ประธานและสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับไทยพีบีเอส เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 โดยมีนายสมชัย สุวรรณบรรณ เป็นผู้รับมอบ (1 ก.ย. 58)