ประมวลภาพงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้แก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบายของ ส.ส.ท. เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ โดยเน้นผู้เข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากหน้าจอและแกนประสานเชิงประเด็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจแก่ ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับบริการของสื่อสาธารณะ
แกลอรี่