การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560

เวทีประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2560 ประเด็นเกี่ยวกับ การนำเสนอผลการศึกษาการติดตามข้อเสนอของสภาผู้ชมฯ, ข้อแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ, ทิศทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2560 พร้อมทั้งร่วมลงคะแนนเพื่อคัดเลือกประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์


          การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ  มีผลการประชุมที่สำคัญดังนี้   

  1.  การนำเสนอผลการศึกษาการติดตามข้อเสนอของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่มีต่อ ส.ส.ท. ของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุน โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์ นักวิชาการผู้ทำการศึกษา
  2.  ผลการเสนอข้อแก้ไขระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้แก่
       2.1 ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2560  
       2.2 ข้อบังคับ ส.ส.ท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2560
  3.  ทิศทางการขับเคลื่อนงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2560

          นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล รองอำนวยการ ส.ส.ท. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้ความเห็นรายงานผลการศึกษาการติดตามข้อเสนอของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่มีต่อ ส.ส.ท. รวมถึงสมาชิกได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสาธิตการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามสถานการณ์ โดยคุณวรินทรา บุญชัย ผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพสมาชิกในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และในครั้งนี้สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการยังได้ร่วมลงคะแนนเพื่อคัดเลือกประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมกับการคัดเลือกรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการคนที่ 1และ 2 ด้วย โดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ได้คัดเลือกดำรงตำแหน่งได้แก่

  1. นางจารุนันท์   อึ้งภากรณ์        ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมฯ
  2. นายเธียรศักดิ์  ปิยธรรมสิริ       ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้ชมฯ คนที่ 1
  3. นายวศิน        มหัตนิรันดร์กุล   ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้ชมฯ คนที่ 2