สภาผู้ชมฯ กรุงเทพฯและปริมณฑล รุกเก็บข้อมูลเรื่อง “น้ำ” หวังสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องเครือข่ายให้รับการแก้ไขโดยเร็ว

สภาผู้ชมฯส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์เรื่องน้ำ ครั้งที่ 2 ในจ.สมุทรสาคร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกถึงการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องน้ำ


เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์เรื่องน้ำ เป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร


กิจกรรมของสภาฯ ดังกล่าวได้เชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ดีให้กับพี่น้องเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร โดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงออกถึงการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องน้ำที่กำลังถูกละเลยผ่านเครือข่ายสภาฯ เพื่อให้สภาฯรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงนี้ไปส่งต่อทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้ผู้บริหารสื่อสาธารณะ (ThaiPBS) นำไปสร้างสรรค์เป็นรายการหรือเข้ามาทำข่าวเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะชน


โดยสภาฯได้ตั้งความหวังว่าการจัดเวทีฯครั้งนี้จะเป็นพลังเล็กที่จะเชิญชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้สนใจและหันมาแก้ไขปัญหาร่วมกันในเชิงบูรณาการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่อย่างจริงจังในอนาคตต่อไป