การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 2 /2560 เมื่อ 28 พ.ค. 60 โดยมีข้อเสนอของการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในครึ่งหลังปี 2560


          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เปิดการประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 2 /2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีข้อเสนอของการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในครึ่งหลังปี 2560 โดยประเด็นที่เสนอคือ ประเด็นการค้ามนุษย์ ประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ำ ประเด็นสังคมสูงวัย ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ

          ทั้งนี้มีการทำงานเชื่อมโยงของสมาชิกสภาฯร่วมกับเครือข่ายวิทยุไทยพีบีเอส และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมดำเนินงานกับส.ส.ท. ในช่วงครึ่งปีหลัง