การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 - 8 ส.ค. 60 โดยมีการปรับแผนงบประมาณ (กลางปี) ประจำปี 2560 เพื่อสอดรับกับการดำเนินงานของสภาผู้ชมฯต่อไป


          เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นางจารุนันท์  อึ้งภากรณ์  ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เปิดการประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล  ผู้อำนวยการส.ส.ท. มานำเสนอข้อมูล “ ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ส.ส.ท.” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Facilitator รุ่นที่ 2 ด้วย ในงานครั้งนี้ได้มีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่จะเป็นสมาชิกต่อเนื่อง  พร้อมมีการปรับแผนงบประมาณ (กลางปี) ประจำปี 2560 เพื่อสอดรับกับการดำเนินงานของสภาผู้ชมฯต่อไป