ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 4
ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 4 จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่กลุ่มประเด็นสื่อกระจายเสียงภาคพลเมืองและประเด็นสภาอุตสาหกรรม (5 ก.ค. 60)
ไทยพีบีเอสจัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อใหม่อย่างเท่าทัน (Media Information Digital Literacy: MIDL) รุ่นที่ 1
ตัวแทนจากสภาผู้ชมและผู้ชมรายการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อใหม่อย่างเท่าทัน (Media Information Digital Literacy:MIDL) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 (8 มิ.ย. 60)
สภาผู้ชมฯเข้าเยี่ยมคารวะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2560
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อมตัวแทนสภาผู้ชมฯ เข้าเยี่ยมและคารวะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 (4 พ.ค. 60)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Facilitator
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Facilitator ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 เพื่อเรียนรู้การเป็น Facilitator และร่วมฝึกออกแบบกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น (30 มี.ค. 60)
การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560
เวทีประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2560 ประเด็นเกี่ยวกับ การนำเสนอผลการศึกษาการติดตามข้อเสนอของสภาผู้ชมฯ, ข้อแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ, ทิศทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2560 พร้อมทั้งร่วมลงคะแนนเพื่อคัดเลือกประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ (24 ม.ค. 60)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 59 (26 ต.ค. 59)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม รับฟังเพื่อการพัฒนาสื่อออนไลน์ไทยพีบีเอส
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม "รับฟังเพื่อการพัฒนาสื่อออนไลน์ไทยพีบีเอส" วันที่ 9 ส.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (4 ส.ค. 59)
การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559
เวทีประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2559 ประเด็นเกี่ยวกับ "การใช้จ่ายงบประมาณ , คู่มือรับฟังความคิดเห็น , แบบประเมินเจ้าหน้าที่" (7 เม.ย. 59)
ไทยพีบีเอสจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี 2559 (16 มี.ค. 59)
ไทยพีบีเอสจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 และวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังได้เรียนเชิญ นพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เข้าร่วมประชุมด้วย (12 ก.พ. 59)
งานปฐมนิเทศและประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ทางสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ และวันที่ 24 มกราคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมฯได้มาเข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559 เพื่อลงคะแนนเสียงสรรหาประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลือกคณะทำงานต่าง ๆ ชุดใหม่ (1 ก.พ. 59)
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ( เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มติคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ ในประเด็นสภาอุตสาหกรรม (15 ม.ค. 59)
สมาชิกสภาผู้ชมฯ ยื่นหนังสือให้กำลังใจการทำงานของไทยพีบีเอส
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ยื่นหนังสือสนับสนุนไทยพีบีเอสในการทำหน้าที่ นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (17 ธ.ค. 58)
แต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มติคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 จำนวน 49 คน (3 ธ.ค. 58)
บทบาทหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นกลไกที่สำคัญในการเชื่อมโยง ส.ส.ท. กับ ภาคประชาชน โดยทำหน้าที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง เพื่อให้การผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพสอดคล้องประโยชน์สาธารณะและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย (8 ต.ค. 58)
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558 เปิดพื้นที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการรับฟัง รวบรวมข้อมูล ที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมฯ และจัดกระบวนการ กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในวงกว้าง (8 ต.ค. 58)
ไทยพีบีเอสจัดปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3
กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และผู้บริหารไทยพีบีเอสร่วมต้อนรับ โดยนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการนี้ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการพัฒนาสื่อสาธารณะ” (8 ต.ค. 58)
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558
(8 ต.ค. 58)
ประธานและสมาชิกสภาผู้ชมฯ ร่วมงานครบรอบ 7 ปี ไทยพีบีเอส
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ประธานและสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับไทยพีบีเอส เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 โดยมีนายสมชัย สุวรรณบรรณ เป็นผู้รับมอบ (1 ก.ย. 58)