ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เห็นควรแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คน (12 มี.ค. 64)
สภาผู้ชมฯ จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมฯ จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี (3 ม.ค. 64)
สภาผู้ชมฯ จัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่"
สภาผู้ชมฯ จัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพ (3 ม.ค. 64)
สภาผู้ชมฯ จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม "ทำไมสังคมไทย จึงเหลื่อมล้ำ" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ (3 ม.ค. 64)
การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2563
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2563 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (3 ม.ค. 64)
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 เห็นสมควรแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ จำนวน 2 คน (27 ส.ค. 63)
สภาผู้ชมฯ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 11 - 12 สิงหาคม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2563 (18 ส.ค. 63)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563
วันเสาร์ที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้มีการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563 (18 ส.ค. 63)
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี) (23 มี.ค. 63)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2563 (23 มี.ค. 63)