ภาพกิจกรรม
5
ประมวลภาพจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559 อีกทั้งยังได้เรียนเชิญ นพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เข้าร่วมประช...
(12 ก.พ. 59)
17
รวมความประทับใจกับภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศและประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ทางสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ และวันที่ 24 มกราคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมฯได้มาเข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559 เพื่อลงคะแนน...
(1 ก.พ. 59)
12
ประมวลภาพงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้แก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบายของ ส.ส.ท. เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ โดยเน้นผู้เข้...
(8 ต.ค. 58)
9
งานปฐมนิเทศแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมไทยพีบีเอส ได้จัดงานปฐมนิเทศแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3 ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตามการแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั...
(8 ต.ค. 58)
4
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๔ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายการมีส่วนร่วมและกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วม ส.ส.ท. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แผนงานงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(2 ก.ย. 58)
4
เปิดตัวสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ ๒
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เปิดตัวสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ ๒ โดยการสรรหาจากองค์กรเครือข่าย ๒๔ กลุ่มเฉพาะ , ตัวแทน ๙ ภูมิภาค, สมาชิกศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสและสมาชิกสภาผู้ชมฯ ชุดเดิ...
(2 ก.ย. 58)
4
การประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ฝ่ายกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส.ส.ท. จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่๓ / ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
(2 ก.ย. 58)